Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13

Tóm lược

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp do Quốc hội ban hành, số 37/2013/QH13.

Số hiệu: 37/2013/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2013
Loại văn bản: Luật Ngày hiệu lực:
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: 409&410-07/2013 Ngày đăng công báo: 13/07/2013
Ngành: Lĩnh vực: Doanh nghiệp,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

QUỐC HI
-----------

Lut số: 37/2013/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 m 2013


 

LUẬT

SA ĐI, BSUNG ĐIỀU 170 CỦA LUT DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cng hòa xã hội chnghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bsung mt sđiu theo Nghquyết s51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Lut sửa đi, bsung Điu 170 ca Luật doanh nghip s60/2005/QH11 đã đưc sửa đổi, bsung theo Điu 3 ca Luật s38/2009/QH12.

Điều 1

Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, bsung như sau:

2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trtrưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, có quyền thc hin theo mt trong hai cách sau đây:

a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đnghđưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính phquy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc ktngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;

b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp tổ chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu ldoanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghip đưc điu chỉnh, bsung ngành, nghtrong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, bsung ngành, nghđưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, bsung.

Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.

Chính phquy đnh chi tiết khon này.

Điều 2

Luật này có hiệu lc thi hành tngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lut này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 m 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 >> Đã có luật doanh nghiệp năm 2014 mới nhất.

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
20/06/2013
Văn bản được ban hành
37/2013/QH13
01/08/2013
Văn bản có hiệu lực
37/2013/QH13
01/07/2015
Văn bản hết hiệu lực
37/2013/QH13

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

L

Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên.

Ban hành: 16/06/2020
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14

Ban hành: 10/06/2020
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật chăn nuôi 2018, số 32/2018/QH14

Luật Chăn nuôi do Quốc hội ban hành số 32/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 số 34/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Nghị định 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 110/2020/NĐ-CP chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Nghị định 110/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 326/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 13/09/2020
Hiệu lực: 13/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ