Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13

Tóm lược

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp do Quốc hội ban hành, số 37/2013/QH13.

Số hiệu: 37/2013/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2013
Loại văn bản: Luật Ngày hiệu lực:
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: 409&410-07/2013 Ngày đăng công báo: 13/07/2013
Ngành: Lĩnh vực: Doanh nghiệp,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

QUỐC HI
-----------

Lut số: 37/2013/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 m 2013


 

LUẬT

SA ĐI, BSUNG ĐIỀU 170 CỦA LUT DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cng hòa xã hội chnghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bsung mt sđiu theo Nghquyết s51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Lut sửa đi, bsung Điu 170 ca Luật doanh nghip s60/2005/QH11 đã đưc sửa đổi, bsung theo Điu 3 ca Luật s38/2009/QH12.

Điều 1

Khon 2 Điều 170 ca Luật doanh nghiệp được sa đi, bsung như sau:

2. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trtrưng hợp quy định tại khon 3 Điều này, có quyền thc hin theo mt trong hai cách sau đây:

a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghip có vốn đu tư nưc ngoài đưc thành lp trưc ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thi hn hot động theo quy định ti Giy phép đu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thc hin thtục gii thdoanh nghip và có đnghđưc tiếp tc hot động phi đăng ký li trưc ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điu kiện do Chính phquy định. Trong trưng hp này, vic đăng ký li có hiu lc ktngày hết hn hot động ghi tn Giy phép đu ;

b) Không đăng ký li; trong trưng hp này, doanh nghiệp tổ chức qun lý, hoạt đng theo Giấy phép đu tư, Điều lệ doanh nghip. Đi vi những nội dung kng quy định ti Giấy phép đu tư, Điu ldoanh nghip, doanh nghip thc hin theo quy định ca Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghip đưc điu chỉnh, bsung ngành, nghtrong trường hợp không thay đổi thời hn hot động ghi trong Giy phép đu tư; vic điu chỉnh, bsung ngành, nghđưc thc hin theo quy định ca pháp lut ti thời đim điu chnh, bsung.

Trưng hp thay đi thi hn hoạt động hoặc việc điu chỉnh, bsung ngành, nghlàm thay đổi thi hn hoạt động ghi trong Giấy phép đu tư thì doanh nghip phải đăng ký li theo quy đnh ti điểm a khon này.

Chính phquy đnh chi tiết khon này.

Điều 2

Luật này có hiệu lc thi hành tngày 01 tháng 8 năm 2013.

Lut này đã được Quc hội nước Cng hòa xã hi chnghĩa Vit Nam khoá XIII, kỳ hp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 m 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 >> Đã có luật doanh nghiệp năm 2014 mới nhất.

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
20/06/2013
Văn bản được ban hành
37/2013/QH13
01/08/2013
Văn bản có hiệu lực
37/2013/QH13
01/07/2015
Văn bản hết hiệu lực
37/2013/QH13

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

L

Luật chăn nuôi 2018, số 32/2018/QH14

Luật Chăn nuôi do Quốc hội ban hành số 32/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 số 34/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước 2019

Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội ban hành về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

C

Công điện 160/CĐ-TTg về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Công điện 160/CĐ-TTg ban hành ngày 11/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019
Hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành: 11/01/2019
Hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ