Kiến thức cơ bản về thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

13:51 - 29/06/2018 Tin pháp luật
Cá nhân cư trú chỉ phải thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Tùy vào từng đối tượng mà người lao động quyết toán những mức thuế thu nhập cá nhân khác nhau. Chi tiết xem nội dung bên dưới.
Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
 
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân: 
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hình ảnh minh họa: Người lao động có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm (Nguồn: Internet)

Hồ sơ khai quyết toán thuế:
Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:
- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC
- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
 
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:
Theo điểm c.2, khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 
Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.
 
Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.
 
Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

 

Chia sẻ