Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã hội

10:33 - 24/08/2018 Tin pháp luật
Điểm a, Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH quy định, người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.
Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện để hưởng lương hưu là đủ 20 năm đóng bảo hiểm và đủ tuổi theo luật định:
 
Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
 
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
 
Nếu chỉ đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ năm đóng bảo hiểm thì có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm theo quy định tại điều 60, điều 61, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã hội

        Hình ảnh minh họa: Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm bảo hiểm xã hội
 
Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần
 
1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
 
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 
Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
 
 
HươngPT
Chia sẻ