Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Tóm lược

Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Số hiệu: 1595/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày ban hành: 08/05/2020
Loại văn bản: Công văn Ngày hiệu lực: 08/05/2020
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực:
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

Số: 1595/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v:
Hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Do có sự điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 vì dịch bệnh Covid-19, để phù hợp với tình hình thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng (sau đây gọi là Chuẩn) năm học 2019-2020 và công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) năm học 2020-2021 như sau:

1. Công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn năm học 2019-2020

Các Sở GDĐT sẽ lùi thời gian đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá theo Chuẩn. Hạn báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn gửi về Bộ GDĐT chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế).

Các Sở GDĐT cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục bổ sung những minh chứng của quá trình quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình để làm căn cứ đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí theo Chuẩn.

2. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2020-2021

a) Về xây dựng và triển khai kế hoạch BDTX

Căn cứ các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn do Bộ GDĐT ban hành, các Sở GDĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch BDTX năm học 2019-2020 cùng với việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX (Thông tư số 19) và các chương trình BDTX tương ứng với các cấp học do Bộ GDĐT đã ban hành đảm bảo phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

b) Về nội dung BDTX

- Nội dung bồi dưỡng gồm: nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (các vụ, cục, dự án, đề án, chương trình); nội dung của địa phương; các mô-đun tự chọn của giáo viên trong các chương trình BDTX đã ban hành của các cấp học.

- Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông cần lưu ý:

+ Nội dung bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ GDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Công văn số 1201) là một phần trong thời lượng 120 tiết được quy định theo Quy chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 19. Thời lượng còn lại, các Sở GDĐT xây dựng các nội dung phù hợp với địa phương; hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lựa chọn những mô-đun thiết thực (trong số các mô-đun tự chọn của các chương trình BDTX) phục vụ cho việc nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phố thông 2018.

+ Năm học 2020-2021, những giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 ưu tiên tập trung bồi dưỡng những nội dung đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Công văn số 1201 và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy sách giáo khoa mới do các nhà xuất bản thực hiện. Thời lượng còn lại sẽ lựa chọn các mô-đun để bồi dưỡng trong các chương trình BDTX.

c) Các vấn đề khác

Các Sở GDĐT cần chỉ đạo và triển khai việc BDTX theo đúng các quy định trong Quy chế BDTX, như: tổ chức BDTX; tài liệu BDTX; kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX; cấp chứng chỉ (thay thế cho việc cấp chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX trước đây); cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan để tổ chức BDTX..., trong đó cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong tất cả các khâu của quá trình triển khai công tác BDTX. Chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng có sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán, đảm bảo hoàn thành chương trình BDTX hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo về Bộ GDĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên; Sở Giáo dục-KHCN Bạc Liêu;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
08/05/2020
Văn bản được ban hành
1595/BGDĐT-NGCBQLGD
08/05/2020
Văn bản có hiệu lực
1595/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

T

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: 11/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: 11/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

Ban hành: 25/05/2020
Hiệu lực: 25/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1758/BGDĐT-GDTC thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Công văn 1758/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Ban hành: 20/05/2020
Hiệu lực: 20/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 29/05/2020
Hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

Ban hành: 29/05/2020
Hiệu lực: 29/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 27/05/2020
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Ban hành: 27/05/2020
Hiệu lực: 05/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ