15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai

15:37 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Nội dung quản lý nhà nước về đất đai được quy định tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 22). Chi tiết xem nội dung bên dưới.
Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Có 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 22):
 
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó.
 
2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
 
3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất.
 
4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 
6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.
 
7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai

Hình ảnh minh họa: Họp quốc hội khóa XIV (Nguồn: Báo Chính phủ)

8. Thống kê, kiểm kê đất đai.
 
9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
 
10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất.
 
11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 
12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 
13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.
 
14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai.
 
15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai.
 
Dựa trên quy định trên thì người sử dụng đất được Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với quyền sử dụng đất của mình.
Các biện pháp bảo đảm của Nhà nước với người sử dụng đất bao gồm:
 
1. Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất.
2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
3. Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật.
4. Có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
5. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chia sẻ