Mẫu văn bản xem xét gia hạn rút vốn

Mẫu văn bản xem xét gia hạn rút vốn là mẫu văn bản được lập dựa trên Thông tư 58/2018/TT-BTC hướng dẫn biểu, mẫu báo cáo đối với các dự án Chính phủ bảo lãnh ... Mẫu văn bản đề nghị xem xét gia hạn thời hạn rút vốn, điều chỉnh lịch trả nợ, ...

Nội dung văn bản

Cỡ chữ
 

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S:……
V/v: đề nghị xem xét gia hạn rút vốn/ điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh cho dự án ...

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

- Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số --/2018/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận việc gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh đối với khoản vay cho dự án ... theo Thỏa thuận vay ký ngày .... giữa (Tên Đối tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau:

1. Tình hình thực hiện Dự án

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị, gm các nội dung:

- Tổng số vốn đã rút;

- Tổng dư nợ vay;

- Tình hình trả nợ (gốc, lãi, phí) và trả phí bảo lãnh;

- Tình hình triển khai dự án (tỷ lệ hoàn thành nếu đang trong quá trình xây dựng, rút vốn, tình hình sản xuất kinh doanh nếu đang trong quá trình vận hành và trả nợ).

2. Sự cần thiết gia hạn rút vốn/điều chỉnh lịch trả nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh:

- Lý do cần thực hiện;

- Nội dung đề nghị (theo Thư bảo lãnh đã phát hành, theo Thỏa thuận vay đã ký,...).

3. nh hưởng của việc gia hạn rút vn/điều chỉnh lịch tr nợ/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh:

- Đánh giá tác động, ảnh hưởng của việc gia hạn rút vn/điều chỉnh lịch trả n/điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh đối vi tình hình triển khai dự án, tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nkhoản vay ca Đối tượng được bảo lãnh trong dự án (Khó khăn, thuận lợi và biện pháp khắc phục những ảnh hưởng đến việc trả nợ khoản vay).

- Thời gian dự kiến hoàn thành dự án (trong trường hợp điều chỉnh, sửa đổi Thư bảo lãnh do điều chỉnh lịch trả nợ hay gia hạn rút vốn).

4. Hồ sơ kèm theo

(Đối tượng được bảo lãnh) xin gửi kèm theo công văn này các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Nghị định số --/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ).

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ kèm theo công văn này.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ./.

 Nơi nhận:
- Nh
ư trên;
- Ngân hàng phục vụ;
- Lưu: ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan