Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng đầy đủ nhất

Mời bạn đọc tham khảo và tải file Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng đầy đủ nhất tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ĐẢNG BỘ.....................................

CHI BỘ ........................................

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

 

..............., ngày.....tháng....năm....

 

BẢN TỰ KIỂM TRA

Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ………………………………………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ..............................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................................................

Quê quán: ......................................................................................................................................

Nơi cư trú hiện nay: ......................................................................................................................

Ngày vào đảng: ....../...../...... Chính thức ngày: ....../...../.....

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ .............  thuộc Đảng bộ.......................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................................................................

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):........................................................................................

....................................................................................................................................................... .

Thực hiện Kế hoạch số .......-KH/CB, ngày.......tháng......năm..... của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

 - Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm: .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan: .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

* Nguyên nhân chủ quan: .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

.......................................................................................................................................................

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

 

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan