Mẫu giấy mời từ hiệu trưởng gửi đến phụ huynh

Tham khảo và tải file Mẫu giấy mời từ hiệu trưởng gửi đến phụ huynh về nội dung nào đó. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: .........../GM-ĐH

..........., ngày...tháng...năm....

 

GIẤY MỜI

.................................. (1)                              

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

Trân trọng kính mời Ông (bà): ..............................................................................................

...............................................................................................................................................

Tới dự .............................................................. (2) ...............................................................

Thời gian:...............................................................................................................................

Địa điểm ................................................................................................................................

.......................................................................... .

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ..(4)…

HIỆU TRƯỞNG (3)

 

 

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị/hội thảo/lễ …

(2) Tên (nội dung) của cuộc họp/hội nghị/ hội thảo, lễ …

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi:        

 

              

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo.

* Nếu người được mời có chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào.

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan