Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập theo mẫu số 01 - TSCĐ ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ...........................

Mẫu số 01 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày......tháng.....năm.....

Số:.................

Nợ:................

Có:................

Căn cứ Quyết định số: ............... ngày......tháng......năm...... của ................................. về việc bàn giao TSCĐ ...........................

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện bên giao

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện bên nhận

- Ông/Bà ......................................................... chức vụ ............................... Đại diện ...............

Địa điểm giao nhận TSCĐ: ...........................................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Giá mua (ZSX)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 

 

 

 

 

Giám đốc bên nhận
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng bên nhận
(Ký, họ tên)

Người nhận
(Ký, họ tên)

Người giao
(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan