Mẫu phiếu khai nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng

Mẫu phiếu khai nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng là mẫu được lập theo mẫu HK01 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1):.........................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ..................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:…............./........…./…............… 4. Giới tính:......................................

5. Nơi sinh:..............................................................................................................................

6. Nguyên quán:........................................................................................................................

7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:…..........…………9. Quốc tịch:..................................

10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:..................................................................

12. Nơi thường trú:...................................................................................................................

...............................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................

...............................................................................................................................................

14. Trình độ học vn (2):…........…………..15. Trình độ chuyên môn (3):........................................

16. Biết tiếng dân tộc:……………..............17. Trình độ ngoại ngữ:..............................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:...................................................................................................

...............................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):..............................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ ở hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

 

………., ngày…..tháng…..năm……
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ "không biết chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan