Mẫu giấy đề nghị xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Mẫu giấy đề nghị xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là mẫu được lập theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT BỔ SUNG HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………………..

 

Họ và tên: ..................................................................................... , Giới tính: □ Nam, □ Nữ

Số định danh cá nhân: ...............................................................................................................

Sinh ngày............. tháng .......... năm ............, Dân tộc:.............................................................

Số CMTND .......................................... Ngày cấp: ...../...../20...... Nơi cấp: ..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................................................................

Thông tin các thành viên của hộ:

Số TT

Họ và tên

Quan hệ với chủ hộ
(Vợ, chồng, con...)

Nghề nghiệp

01

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

Lý do đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo/hộ cận nghèo:.........................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Chỉ xem xét, thẩm định bổ sung đối với những hộ gia đình có đời sống khó khăn do các nguyên nhân sau:

 

+ Chịu hậu quả của các rủi ro, biến cố đột xuất trong năm, bao gồm: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; gặp rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); gặp rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm).

 

+ biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (như sinh con, có thêm con dâu về nhà chồng, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, có thành viên đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình bị chết và các trường hợp biến động khác về nhân khẩu gây các tác động khó khăn đến điều kiện sống của hộ gia đình).

 

.........., ngày...tháng...năm....

Xác nhận của trưởng thôn:
(Xác minh thông tin về hộ gia đình, đề xuất UBND xã/phường/thị trấn tiếp nhận, xử lý)

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận của UBND cấp xã/phường/thị trấn:
(Tiếp nhận, xử lý đề nghị)

 

 

TM. UBND xã/phường/thị trấn …....................
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan