Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú chuẩn nhất

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú chuẩn nhất là mẫu đơn được lập sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thị trấn.......................................................

Tôi tên là:.............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................

Số CMND:............................................... Tại Công an:...................... Cấp ngày:...............................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thị trấn................................ xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày................................................... cho đến nay.

Lý do:...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thị trấn

........................, ngày......tháng......năm........
Kính đơn

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan