Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa là mẫu số S07-DNN được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Đơn vị: ..........................

Địa chỉ: .........................

 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: ........

Tháng….....năm…...

STT

Tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa

Số tiền

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan