Sau ly hôn bố hay mẹ có quyền nuôi con dưới 3 tuổi?

16:26 - 13/09/2018 Tin pháp luật
Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
 
Tại điều 81, Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:
 
“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn:
 
1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
 
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”
 
Trong trường hợp con dưới 3 tuổi (chưa đủ 36 tháng tuổi) nếu người bố chứng minh với Tòa án khả năng của mình về việc có thể nuôi dưỡng và chăm sóc con đó là:
 
Các yếu tố về vật chất: thu nhập trung bình hàng tháng của bạn, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt...
 
Các yếu tố về tinh thần bao gồm thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, trình độ học vấn...của mình.
 
Và chứng minh người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc có những hành vi làm hại đến con thì người bố có thể được phân dành quyền nuôi con.

Sau ly hôn bố hay mẹ có quyền nuôi con dưới 3 tuổi? Hình ảnh minh họa: Sau ly hôn bố hay mẹ có quyền nuôi con dưới 3 tuổi

 

Nếu trong trường hợp người bố không chứng minh để được dành quyền nuôi con thì khi con đủ 36 tháng tuổi, người bố có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

 

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
 
1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
 
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
 
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
 
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
Khi có yêu cầu của người bố, Toà án sẽ xem xét lại điều kiện nuôi con của người vợ, nếu không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Thì toà án sẽ quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.
HươngPT
Chia sẻ