Mẫu giấy đề nghị đi công tác chi tiết nhất

Mời bạn đọc tham khảo và tải file mẫu giấy đề nghị đi công tác là mẫu giấy được cá nhân gửi tới cơ quan cấp trên để đề nghị được đi công tác nhằm phục vụ cho công việc được thuận tiện hơn tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Giấy đề nghị đi công tác

Người đề nghị: ............................................. Bộ phận: ...................................................................................

Lý do đi công tác: ............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Thời gian: ........................................................................................................................................................

Nơi đi công tác: ...............................................................................................................................................

Danh sách cán bộ đi công tác:

Stt

Họ tên

Bộ phận

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp đi công tác dài ngày từ 2 ngày trở lên thì phải có chương trình công tác kèm theo

Phần các chế độ được duyệt:

Stt

Loại chi phí

Mức

Số tiền định mức

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................., ngày.....tháng.....năm....

Người đề nghị

Quản lý

Duyệt

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan