Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được sử dụng khi hết thời hạn hợp đồng, nếu người lao động muốn tiếp tục làm việc tại các công ty.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

TRƯỜNG…………………….                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA/PHÒNG.........................                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                                                ……………, ngày …… tháng …… năm 20…

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

 

Kính gửi: ………………………………….

Tôi tên là: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................... Tại: .....................................................................

Số CMND: ............................................... Cấp ngày: ......................... Nơi cấp: ......................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ: ...........................................................................

Đã hợp đồng làm việc tại: .........................................................................................................

Công việc được giao :.................................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ...................................... …………….Mã số: .................................

Bậc: ................................................................ Hệ số lương: .....................................................

Ngày bắt đầu ký hợp đồng: ......................................................................................................

Ngày hết hạn hợp đồng: ...........................................................................................................

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ......................... cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

            Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

    Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng :                                            Người làm đơn

 

 

 

Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB:                                     Ý kiến của Ban Giám hiệu

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan