Mẫu tờ khai đăng ký thất nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký thất nghiệp dùng để đăng ký tình trạng thất nghiệp với cơ quan giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố nơi cư trú nhằm chuẩn bị hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

                    Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam , Nữ

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………

Số sổ BHXH: ……………………………….………………………………

Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………....……

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..……………………

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...………………………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị).......................................................................................

tại địa chỉ:...............................................................................................................

  Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………

……………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...…………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3).......................................................................... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan