Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm là mẫu đơn đề nghị được lập ra khi có nhu cầu về việc cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Tên đơn vị

............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

 

........, ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................

1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................

Tên giao dịch: .............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email: ..............................

3. Số tài khoản: .................................. tại: .................................................................

4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.

5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép: .............................................................

6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): ....................

7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:

.......................................................................................................................................

8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:                                                                       

- Như trên;

- Lưu....

Tổng giám đốc
hoặc giám đốc Doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan