Mẫu biên bản đánh giá công việc

Mẫu biên bản đánh giá công việc là mẫu biên bản được lập để đánh giá về hiệu quả công việc của nhân sự nào đó trong doanh nghiệp.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

 

Người đánh giá: ....................................

Chức danh: ............................................

Người đánh giá ký tên

Quản lý ký tên

 

Thời gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan ký tên

Điểm trừ

Tiêu chí ĐG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................., ngày.....tháng.....năm....

 

Người lập

 

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan