Hiểu thế nào về vị trí việc làm và cách xác định vị trí việc làm?

14:54 - 02/07/2020 Tin pháp luật
Xác định vị trí việc làm có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý công chức, viên chức. Như vậy, vị trí việc làm là gì, và cách xác định ra sao?

 

Hiểu thế nào về vị trí việc làm và cách xác định vị trí việc làm? Ảnh minh họa.

 

Vị trí việc làm và cách xác định vị trí việc làm

 

Khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 nêu rõ, vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

Còn theo quy định tại Điều 5, Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, phân loại vị trí việc làm được chia làm 2 trường hợp:

 

- Phân loại theo khối lượng công việc

 

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;


+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

 

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

 

-  Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

 

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

 

+ Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

 

+ Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

 

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

 

Khoản 1, Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP thì Căn cứ xác định vị trí việc làm

 

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

 

b) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

Từ năm 2021, viên chức được trả lương theo vị trí việc làm

 

Hiện nay, lương của công chức, viên chức trả theo hệ số lương và mức lương cơ sở và được tính theo công thức:

 

Lương = Hệ số x Lương cơ sở

 

Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Chính trị về cải cách tiền lương nêu rõ: Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay hệ thống bảng lương hiện hành, bảo đảm không thấp hơn mức lương hiện hưởng

 

Theo đó, từ năm 2021, công chức, viên chức sẽ có 02 bảng lương mới được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo:

 

Tên bảng lương

Đối tượng áp dụng

1. Bảng lương chức vụ

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức

Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

 

 

Việc xếp lương cũng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 

- Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị:

 

+ Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì được hưởng lương theo chức vụ đó

 

+ Giữ nhiều chức vụ thì chỉ được hưởng mức lương chức vụ cao nhất...

 

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

 

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề…

 

Tailieuluat
Chia sẻ