Công chức bị hạ bậc lương trong trường hợp nào?

15:09 - 13/05/2020 Tin pháp luật
Một trong những hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức là hạ bậc lương. Vậy trong trường hợp nào thì công chức phải bị kỷ luật bằng hình thức này?

 

Công chức bị hạ bậc lương trong trường hợp nào? Ảnh minh họa.

 

Căn cứ theo Điều 79 Luật Cán bộ, công chức thì tùy theo mức độ, hành vi vi phạm mà cán bộ, công chức sẽ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, buộc thôi việc.

 

Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Chính phủ cũng đã quy định các hành vi vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, gồm 3 trường hợp cụ thể sau:

 

- Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị

 

- Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi

 

- Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác.

 

Việc kỷ luật công chức bằng hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức được xếp lương từ bậc 2 trở lên. Cụ thể về việc xếp lương cho đối tượng bị hạ bậc lương được quy định cụ thể tại Điều 23 Nghị định 34 như sau:

 

. Nếu công chức đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên: Công chức sẽ được xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề với bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới được tính từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

 

. Nếu công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà xem xét áp dụng hình thức kỷ luật khác cho phù hợp.

 

Cũng tại Điều 23, việc xét nâng bậc lương được quy định:

 

- Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

 

- Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần tiếp theo.

 

Nếu công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian thực hiện quyết định kỷ luật hạ bậc lương thì khi áp dụng hình thức kỷ luật mới phải khôi phục lại bậc lương đã bị hạ trước đó.

 

Từ 01/7/2020, khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực, nếu công chức bị hạ bậc lương thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong 12 tháng kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn.

 

Tailieuluat
Chia sẻ