Có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đã tham gia dân quân tự vệ không?

15:07 - 13/09/2018 Tin pháp luật
Dân quân tự vệ nòng cốt là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị dân quân tự vệ. dân quân tự vệ nòng cốt nếu đã hoàn thành nghĩa vụ trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận đã hoàn thành NVQS mà không buộc phải tham gia NVQS nữa.
 
Căn cứ Điều 4 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định thành phần của dân quân tự vệ như sau:
 
- Dân quân tự vệ gồm dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi.
 
- Dân quân tự vệ nòng cốt gồm:
 
+ Dân quân tự vệ cơ động.
 
+ Dân quân tự vệ tại chỗ.

Có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đã tham gia dân quân tự vệ không?

 Hình ảnh minh họa: Có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đã tham gia dân quân tự vệ không?
 
Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định: Công dân nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:
 
- Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;
 
- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;
 
- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;
 
- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
 
- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
 
Như vậy, dân quân tự vệ nòng cốt nếu đã hoàn thành nghĩa vụ trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận đã hoàn thành NVQS mà không buộc phải tham gia NVQS nữa.
 
Ngoài trường hợp này thì những trường hợp còn lại đã tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (trừ khi được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ).
 
Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt
 
Điều 10 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình như sau: Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nồng cốt là 4 năm.
 
Căn cứ tình hình thực tế, tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt có thể được kéo dài đối với dân quân không quá 2 năm, đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật dân quân tự vệ 2009.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.
 
Như vậy, thời gian phục vụ dân quân tự vệ trong thời bình là 4 năm, thời gian có thể được kéo dài nhưng không quá 2 năm.
 
Căn cứ Điều 14 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định về việc hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt trong thời bình như sau:
 
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.
 
- Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, nhưng còn trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật dân quân tự vệ 2009 thì chuyển sang dân quân tự vệ rộng rãi hoặc được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật.
HươngPT
Chia sẻ