Quyền lợi được hưởng khi bị suy giảm khả năng lao động dưới 5% từ công ty

09:40 - 07/09/2018 Tin pháp luật
Người lao động khi tham gia làm việc ở bất cứ công ty nào cũng cần được có chế độ đảm bảo được hưởng theo đúng luật quy định. Khi bị tai nạn lao động đang tham gia làm việc thì công ty phải có trách nhiệm và quyền lợi được hưởng cho người lao động tùy mức độ ản hưởng suy giảm khả năng lao động.
 
Căn cứ Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:
 
“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 
1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;
 
2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:
 
a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;
 
b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;
 
c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;
 
3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;
 
6. Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật;
 
8. Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc;”

Quyền lợi được hưởng khi bị suy giảm khả năng lao động dưới 5% từ công ty

 Hình ảnh minh họa: Quyền lợi được hưởng khi bị suy giảm khả năng lao động dưới 5% từ công ty
 
Theo đó, khi người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm dưới 5% thì công ty sẽ có các trách nhiệm sau:
 
- Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho bạn và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho NLĐ;
 
- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định;
 
- Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa và Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do mức suy giảm của bạn dưới 5%.
 
- Trả đủ tiền lương khi phải nghỉ việc trong thời gian điều trị. 
 
- Sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc.
HươngPT
Chia sẻ