Người lao động khuyết tật được hưởng bao nhiêu ngày nghỉ hàng năm?

10:42 - 07/09/2018 Tin pháp luật
Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động khuyết tật có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động là 14 ngày làm việc. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
 
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động 2012 số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động khuyết tật như sau:
 
“Điều 111. Nghỉ hằng năm
 
1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
 
b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;”
 
Như vậy theo quy định trên thì đối với người lao động khuyết tật có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm 14 ngày làm việc, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Người lao động khuyết tật được hưởng bao nhiêu ngày nghỉ hàng năm?

Hình ảnh minh họa: Người lao động khuyết tật được hưởng bao nhiêu ngày nghỉ hàng năm?
 
Có thể gộp số ngày nghỉ hằng năm ?
 
Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 thì:
 
“Điều 111. Nghỉ hằng năm
 
3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.”
 
Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động khuyết tật có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động là 14 ngày làm việc. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
HươngPT
Chia sẻ