Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất cho công ty

Có lẽ, nhiều công ty nào đã có lúc rơi vào trường hợp cần bổ sung nhân sự đột xuất. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất tailieuluat đăng tải dưới đây để trình lên cấp trên khi có nhu cầu bổ sung nhân sự cho công ty.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Số: ……/TT/NS/.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

.............., ngày...tháng....năm....

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

  • Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
  • Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị: ……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

SL

Mô tả  tóm tắt công việc

Tiêu chuẩn ứng viên

Mức lương

dự kiến

Đề xuất cán bộ PV chuyên môn

T/gian cần NS

Lý do bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

Giám đốc

(Duyệt)

Phòng nhân sự

(Xác nhận nhu cầu)

Phụ trách

(Người đề xuất)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan