Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân được sử dụng nhiều nhất

Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân được sử dụng nhiều nhất là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo về việc tổng hợp thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

   TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)

        Chính thức:  [    ]      Bổ sung: [    ]    Lần: [    ]

[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ....................................................................................

               [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

[04] Địa chỉ: .............................................................................................................................

[05] Điện thoại: ...................... [06] Fax: ............................. [07] Email: .................................

STT

Chỉ tiêu

 

Số lượng/Số tiền

 

1

Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳ

Người

 

 

2

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ

VNĐ

 

 

3

Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ

Người

 

 

4

Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ

VNĐ

 

 

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ

VNĐ

 

 

 

Tr.đó: - Khấu trừ theo tỷ lệ 5%

 

 

 

 

                   + Số đại lý

Người

 

 

 

                   + Số thuế đã khấu trừ

VNĐ

 

 

 

          - Khấu trừ theo tỷ lệ 10%

 

 

 

 

                   + Số đại lý

Người

 

 

 

                   + Số thuế đã khấu trừ

VNĐ

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

............, ngày...tháng...năm....

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan