Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con ruột

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con ruột là mẫu tờ khai được lập ra cho những trường hợp con đã lớn nhận cha mẹ và sử dụng tờ khai đăng ký với mục đích chứng thực quan hệ cha mẹ với các con của mình.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi:....................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................... Quốc tịch:.............................................................................

Nơi cư trú: .................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:.....................................................................................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:.............................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................... Quốc tịch:.............................................................................

Nơi cư trú :.................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân .....................................................................................................................................................................

...............................  của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................... Quốc tịch:.............................................................................

Nơi cư trú:......................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:......................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận............................................. nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                                                 Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

                                                                                                    Người yêu cầu

                                                                    (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                          

                         

                                                                                        ..............................                                                                                      

 

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha                          Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con

 

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan