Mẫu đơn cam kết tài sản riêng, chung của vợ chồng khi ly hôn

Mẫu đơn cam kết tài sản riêng, chung của vợ chồng khi ly hôn là mẫu đơn cam kết về tài sản giữa hai vợ chồng khi ly hôn được xác nhận bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                                     

  .............ngày.........tháng..........năm............

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG 

Kính gửi: UBND........................................................................................... 

Tôi tên là :................................................ sinh ngày.....................................

CMND số :................................ngày cấp........................nơi cấp.................. 

Hộ khẩu thường trú tại :................................................................................ 

Nay tôi làm đơn nay xác nhận ........................... là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là........................ sinh ngày..................... CMND số.................. ............ ngày cấp................ nơi cấp................... 

Hộ khẩu thường trú tại :................................................................................. 

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến tài sản sau này.

Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

                                                                                                                                   Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                   Người cam kết

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan