Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2020

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2020 là mẫu phiếu gồm 2 mẫu phiếu được lập ra để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

SỞ GDĐT.................................

MÃ SỞ: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNGĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌCCAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu:

...........................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ...............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh ....................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi) .......................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ................................................................

5.Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ..........................................................................

6. Địa chỉ Email: .........................................................................................................

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

 

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

 

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

 

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột (5))

Thứ tự NV ưu tiên
(1)

Mã trường (chữ in hoa)
(2)

Mã ngành/Nhóm ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm ngành
(4)

Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)

Nội dung thay đổi
(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tổng số nguyện vọng: ................................................................................................

 

..........., ngày..... tháng.... năm 2018

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu số 2:

SỞ GDĐT.................................

MÃ SỞ: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu:

...........................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ...............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh ....................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi) .......................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ................................................................

5.Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ..........................................................................

6. Địa chỉ Email: .........................................................................................................

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

7. Đề nghị điều chỉnh
chế độ ưu tiên:

 

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

 

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

 

 

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột (5))

Thứ tự NV ưu tiên
(1)

Mã trường (chữ in hoa)
(2)

Mã ngành/Nhóm ngành
(3)

Tên ngành/Nhóm ngành
(4)

Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)

Nội dung thay đổi
(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tổng số nguyện vọng: ................................................................................................

 

..........., ngày..... tháng.... năm 2018

NƠI NHẬN PHIẾU
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan