Mẫu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020

Mấu đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 được dùng cho những đối tượng tham dự kỳ thi muốn chấm phúc khảo lại bài thi của mình để có thể có được số điểm cao hơn.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

 

Mấu sỗ 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm.......

Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi...................................................

- Hội đồng thi Sở GD&ĐT ............................................................................

Họ và tên thí sinh: ................................................... Giới tính: ...............................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................... Dân tộc: ............................

Nơi sinh: ..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:............................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ............:

Tại Hội đồng thi số ……... – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh:..................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Ngữ Văn

 

 

 

2

Toán

 

 

 

3

Vật lí

 

 

 

4

Hóa học

 

 

 

5

Sinh học

 

 

 

6

Tiếng Anh

 

 

 

7

Lịch sử

 

 

 

8

Địa lí

 

 

 

9

GDCD

 

 

 

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..................., ngày ..... tháng .....năm.......

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM........

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường ................................................

Tôi tên:..................................................Sinh ngày:......................................................

Số báo danh:.......................................................................................................................

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:..............................................

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

TT

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

01

 

 

 

02

 

 

 

03

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).

................., ngày........tháng..........năm..........
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

- Điện thoại liên lạc:.........................................................................................................

  - Địa chỉ liên lạc:................................................................................................................

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan