Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng được sử dụng nhiều nhất

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng được sử dụng nhiều nhất là mẫu giấy dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp nào đó về việc tham gia tố tụng hình sự. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****** 

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức: ..................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính/Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân: ..................... do ........................ cấp ngày .................

- Điện thoại .......................................... Fax: ..................................................................................

 - Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà: ............................... Chức vụ: ................................................

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY LUẬT ........................................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ......................................................................................................

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là .............. kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

 

..........., ngày ........ tháng ........ năm ......

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan