Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính chi tiết nhất

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính chi tiết nhất là mẫu đơn được lập để gửi tới cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại một việc nào đó cần giải quyết.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. (Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết)

Lược ghi lý lịch người gửi đơn

Tên tôi là: ......................................................................  sinh ngày: .........................................

Thường trú tại: ..........................................................................................................................  

Số passport (hộ chiếu): ......................  Ngày và nơi cấp: ..........................................................

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).

(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân, của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố cáo).

Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

- Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

 

.................., ngày…. tháng… năm…

 

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

.

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan