Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Mẫu đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn dùng để gửi lên ban lãnh đạo công ty, doanh nghiệp xin được chuyển đơn vị công tác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến điều kiện cá nhân.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

 

......., ngày        tháng      năm 201… 

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): ....................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ...................................................................................................................................

Số CMND:.......................... Ngày cấp:.............................................. Nơi cấp:..................................

Số điện thoại nhà:.............................. ............................. Số ĐTDĐ: ...............................................

Hiện đang làm việc tại:......................................................................................................................

Chức danh/chức vụ:............................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: .................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ............................................................................................................................

Ngày vào làm việc:.............................................................................................................................        

Lý do xác nhận công tác:...................................................................................................................         ...............................................................................................................................................................        

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                                      NGƯỜI KHAI

                                                                                                       ( Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan