Mẫu đơn xin trở lại công tác sau thời gian nghỉ việc

Mẫu đơn xin trở lại công tác sau thời gian nghỉ việc là mẫu đơn xin được trở lại tiếp tục làm việc sau thời gian nghỉ đã được đơn vị duyệt trước đó. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường ...........;

- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .......

Tôi tên: ..............................................................................................................................................            

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số nhà: .................. đường.................................................................................

Phường (xã) ............................... quận (huyện) ....................... TP (Tỉnh).........................................

Theo Công văn số ...................................../XHNV-TCCB ngày..........tháng........năm....... của trường ........................................... về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ................. đến ngày .................

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày ..............

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

 

..............., ngày....tháng....năm....

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà) .................................. Được trử lại công tác từ ngày ...../..../......

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

           

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan