Mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội

Khi cá nhân, tổ chức tự nguyện xin đóng bảo hiểm xã hội sẽ dùng đến mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội. Dưới đây là mẫu đơn xin đóng bảo hiểm xã hội để tham khảo khi có nhu cầu.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------***---------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI............................................................................

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................Điện thoại:...........................................................

Giấy phép hoạt động số:..............................................................................................................

Do ...........................................................Cấp ngày.....................................................................

Ngành nghề hoạt động:...............................................................................................................

Tài khoản số: ...........................................................Tại...............................................................

Đại diện doanh nghiệp:.................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân số:.......................................................................................................

Ngày cấp......................................................................Nơi cấp:...................................................

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

- Tổng số lao động: ....…. người.

- Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..

(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH – BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

Ngày..… tháng..… năm..…

XÁC NHẬN CỦA BHXH

Ngày..… tháng..… năm..…

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan