Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được dùng cho người lao động muốn làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Người lao động chỉ cần nộp đơn này cùng với sổ bảo hiểm để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm                                    

Tên tôi là:..................................................... Sinh ngày:................................ Nam o, Nữ o

Số CMTND/ Số định danh cá nhân:.........................................................................................

Số sổ BHXH:................................................................................................................................

Số điện thoại:........................................................... Địa chỉ email: (nếu có)...........................

Số tài khoản (ATM nếu có).................................... Tại ngân hàng:.........................................

Trình độ đào tạo:.........................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:..................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:..............................................................................................................................

Ngày.......................................................... , tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................... tại địa chỉ:................................................................

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:......................................................

.......................................................................................................................................................

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:..........................................................................

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp............................................... tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):..............

Kèm theo Đề nghị này là (1)............................................................. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

           

 

 

.........., ngày ....... tháng ..... năm …….

 Người đề nghị

  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan