Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể là mẫu đăng ký thỏa ước lao động tập thể được gửi lên phòng Lao động Thương binh và xã hội. Mời bạn đọc tham khảo và tải file tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Tên đơn vị: ..................................

Địa chỉ: ........................................

Mã QLLĐ: ...................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ......./.......

............, ngày.....tháng.....năm.....

ĐĂNG KÝ

Thỏa ước lao động tập thể

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và xã hội .................

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) .....................................................................................................................................

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ) .....................................................................................................................................

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày........tháng......năm......

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                       

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung

- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ............ Tài liệu đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

 

..............., ngày....tháng....năm.....

 

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan