Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về Thỏa ước lao động tập thể

Mời bạn đọc tham khảo và tải file Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về Thỏa ước lao động tập thể tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Tên đơn vị:…………….
Địa chỉ:…………………
Mã QLLĐ: …………....

Số: ......./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

 ..........., ngày .…. tháng .…. năm .….

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

 

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: .............................  người.

2. Phương thức lấy ý kiến:

     - Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:

- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:   

3. Số lượng người được lấy ý kiến:

     (Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: ..................  người

     Tỉ lệ: .....................  %

5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể  của doanh nghiệp:       người

     Tỉ lệ: .....................  %

6. Những điều khoản không tán thành:    

     - ..................................................................................................................................................

     - ..................................................................................................................................................

     - ..................................................................................................................................................

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỉ lệ  %  không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH công đoàn

(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản

(Họ tên, chức danh)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan