Thuế đất là gì? Các loại thuế đất phải nộp năm 2018

14:05 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Thuế đất là loại thuế gián thu, đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình. Thuế nhà đất 2018 bao gồm: tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng nhà, đất,
Thuế nhà đất là Loại thuế gián thu, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng công trình.
Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình.  Đất chịu thuế bao gồm đất ở, đất xây dựng công trình. Đất không chịu thuế đất là đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện không thuộc tổ chức, cá nhân nào sử dụng để kinh doanh, đất do các tổ chức tôn giáo, hội quần chúng quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chuyên dùng vào việc thờ cúng.
Căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và mức thuế. Thuế nhà đất có thể được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.
 
Các loại thuế nhà đất phải nộp năm 2018 bao gồm:
 
1. Tiền sử dụng đất:
Theo Điều 3 Luật Đất đai 2013, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
Công thức tính tiền sử dụng đất trong trường hợp được Nhà nước giao đất như sau:
 
Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất
 
Trong đó giá đất tính thu tiền sử dụng đất căn cứ Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định (theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Thuế nhà đất năm 2018

Hình ảnh minh họa: Thuế nhà đất 2018 (Nguồn: Tin bất động sản)

2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định, đối tượng chịu loại thuế này là đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá tính thuế x Thuế suất
Trong đó, giá tính thuế được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2; Thuế suất áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
 
Thuế suất bậc 1: Diện tích trong hạn mức = 0,03%
Thuế suất bậc 2: Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức = 0,07%
Thuế suất bậc 3: Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức = 0,15%.
 
3. Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng nhà, đất:
 
- Thuế thu nhập cá nhân
Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những thu nhập phải đóng thuế. Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ rõ, công thức tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng nhà, quyền sử dụng đất như sau:
 
Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng từng lần x Thuế suất
 
Trong đó, giá chuyển nhượng nhà, đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng; thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng.
 
-Lệ phí trước bạ
Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định nhà, đất thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ.
 
Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.
 
Trong đó:
- Giá tính lệ phí trước bạ với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành; Giá tính lệ phí trước bạ với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành.
- Mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.
 
Ngoài ra, trong quá trình chuyển nhượng nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải nộp một số loại phí khác: Phí công chứng hợp đồng (theo Thông tư 257/2016/TT-BTC); Lệ phí địa chính (theo Thông tư 02/2014/TT-BTC); Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Thông tư 02/2014/TT-BTC)…

 

Chia sẻ