Quy chế mới nhất của bộ Y tế và nhiệm vụ của bệnh viện?

15:12 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và có 7 nhiệm vụ chính. Quy chế bệnh viện mới nhất của Bộ Y tế quy định những đặc thù riêng cho từng khoa, áp dụng sao cho phù hợp với sự phát triển của bệnh viện.
Quy chế Bệnh viện được Bộ Y tế ban hành vào năm 1972 áp dựng cho tất cả những bênh viện thuộc quyền quản lý của bộ. Hưỡng dẫn cách tổ chức, nhiệm vụ và chế độ công tác của một bệnh viện. Tiếp theo năm 1988, Bộ Y tế đã bổ sung thêm vào quy định điều khoản về “ Chế độ chuyên môn Công tác bệnh viện”.
 
Những quy định này là cơ sở pháp lí cho hoạt động của một hệ thống bệnh viện dựa theo chính sách đổi mới của Đảng và  Nhà nước. Nhằm để phù hợp với yêu cầu mới trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Bởi vì yêu cầu cấp bách về tăng cường công tác quản lí, nâng cao kỹ thuật chuyên môn trong bệnh viện.

Quy chế bệnh viện mới nhất của Bộ Y tế

Hình ảnh minh họa: Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứ, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú (Nguồn: Internet)

Quy định những quy chế riêng biệt trong một số khoa đặc thù. Được áp dụng sao cho phù hợp với sự phát triển của bệnh viên nhất và được hướng dẫn từ bộ y tế, trong đó, nhiệm vụ của bệnh viện được quy định như sau:
 
Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và có các nhiệm vụ sau:
 
1. Khám bệnh, chữa bệnh:
 
a. Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo các chế độ chính sách Nhà nước quy định.
 
b. Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
 
2. Đào tạo cán bộ:
 
Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. Các thành viên trong bệnh viện phải mẫu mực trong thực hiện quy chế bệnh viện và quy định kỹ thuật bệnh viện.
 
3. Nghiên cứu khoa học:
 
Bệnh viện là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh.
 
4. Chỉ đạo tuyến:
 
Hệ thống các bệnh viện được tổ chức theo tuyến kỹ thuật. Tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.
 
5. Phòng bệnh:
 
Song song với khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh là nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện.
 
6. Hợp tác quốc tế:
 
Theo đúng các quy định của Nhà nước.
 
7. Quản lý kinh tế trong bệnh viện:
 
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện từng bước tổ chức thực hiện việc hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh viện.
 
* Bộ máy tổ chức của các phòng các khoa trong bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (gọi chung là bệnh viện) đa khoa và chuyên khoa hạng I, II và III do Giám đốc bệnh viện tham khảo mô hình tổ chức trong tài liệu này để đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định – Bệnh viện chuyên khoa tham khảo phần tổ chức của bệnh viện đa khoa.

 

Chia sẻ