Nghỉ việc khi đang thử việc có cần báo trước không?

10:51 - 10/09/2018 Tin pháp luật
Theo quy định của BLLĐ quy định về hợp đồng lao động thử việc thì khi người lao động không đạt yêu cầu về việc làm thử thì NLĐ có quyền nghỉ mà không cần phải báo trước và không phải bồi thường.
Theo quy định của hợp đồng lao động về việc làm thử việc như sau:
 
Điều 26. Thử việc
 
1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
 
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
 
2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Nghỉ việc khi đang thử việc có cần báo trước không?

 Hình ảnh minh họa: Nghỉ việc khi đang thử việc có cần báo trước không?
 
Điều 27. Thời gian thử việc
 
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
 
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
 
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
 
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
 
1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
 
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.
 
Như vậy khi không đạt yêu cầu về việc làm thử thì bạn có quyền nghỉ mà không cần phải  báo trước và không phải bồi thường.
 
Theo Điều 47 Bộ Luật Lao Động có quy định:
 
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
 
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
 
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
 
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
HươngPT
Chia sẻ