Mẫu biên bản về việc xét hạnh kiểm học kì

Mẫu biên bản về việc xét hạnh kiểm học kì là mẫu biên bản được giáo viên thông qua Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

 

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG …………

 

Số:   /BB-LƠP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BIÊN BẢN

Về việc xét hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20…

 

Thời gian: bắt đầu lúc   giờ    phút, ngày   tháng   năm 20…;

Địa điểm: Tại phòng học số     , trường ……………………..;

Thành phần tham dự:

Ông (bà):…………………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp – Chủ tọa;

Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..

Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập-Thư kí.

Nội dung:

 

1. Giáo viên chủ nhiệm thông qua Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

 

2. Học sinh thông qua bản tự đánh giá hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;

 

3. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn tập thể đóng góp ý kiến và thống nhất xếp loại hạnh kiểm học kì II và cả năm của từng thành viên trong lớp. Kết quả:

 

Học kì I:

Loại tốt:…………….  .HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS,                 tỉ lệ:…..%

      Cả năm:

Loại tốt:…………….  .HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Khá:…………….HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Trung bình:……..HS,                 tỉ lệ:…..%

Loại Yếu:…………….HS,                 tỉ lệ:…..

 

4. Kết quả cụ thể từng thành viên trong lớp (có danh sách đính kèm).

Biên bản kết thúc lúc    giơ    phút cùng ngày;

 

THƯ KÍ

 

 

 

 

CHỦ TỌA

GVCN

LỚP TRƯỞNG

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỌC SINH

Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN GDCD

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TỔ GIÁM THỊ

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN (NẾU CÓ)

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 


DANH SÁCH XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC KÌ …

LỚP …, NĂM HỌC 20…-20…

 

TT

Họ và tên

Xếp loại HK HK…

Kí tên

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Thư kí

(kí và ghi rõ họ tên)

 

GVCN

(kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan