Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng gia công

Mời bạn đọc tham khảo và tải file mẫu biên bản thanh lý hợp đồng gia công là mẫu biên bản được lập sau khi kết thúc hợp đồng gia công. Biên bản thanh lý nêu ra những điểm cuối cùng trong hợp đồng và được thành lập khi hai bên không xảy ra tranh chấp nào.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: .............................../TLHĐ

Căn cứ Luật Thương mại Luật thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm .......

1. BÊN NHẬN GIA CÔNG

CÔNG TY..................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................

Số điện thoại: ..................................................  Mã số thuế: ......................................................................

Đại diện: .........................................................  Chức vụ: .........................................................................

(Sau đây gọi là bên A)

2. BÊN GIAO GIA CÔNG

CÔNG TY .................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................

Số điện thoại: .................................................. Mã số thuế: .......................................................................

Đại diện: .........................................................  Chức vụ: ..........................................................................

(Sau đây gọi là bên B)

Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý hợp đồng gia công số ..............................................
ký ngày ............................... như sau:

Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu:

Tên NVL: .......................................................  Số lượng: .........................................................................

Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho bên B số lượng thành phẩm:

Tên TP: ...........................................................  Số lượng: .........................................................................

Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là: .............................................................................................

Bên A xuất hóa đơn GTGT số ................................... ngày ............................... cho bên B trị giá:

Tổng tiền hàng: ..........................................................................................................................................

Thuế GTGT: ..............................................................................................................................................

Tổng thanh toán: ........................................................................................................................................

(Viết bằng chữ: .......................................................................................................................................... )

Bên B thanh toán cho bên A số tiền .......................... bằng ................... trong ..........................................

Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan