Khi nào công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động?

09:42 - 10/09/2018 Tin pháp luật
Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho Người lao động (NLĐ) đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên.
 
Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:
 
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
Khi nào công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động?
 Hình ảnh minh họa: Khi nào công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động?
 
Đồng thời, tại khỏan 5 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:
 
Điều 14. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 
 
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
 
a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; 
 
b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm; 
 
c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
HươngPT
Chia sẻ