Hợp đồng lao động Khoán việc có được đóng BHXH hay không?

10:07 - 17/08/2018 Tin pháp luật
Từ ngày 01/01/2018, Hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên cũng phải tham gia BHXH bắt buộc.
"Trả lương khoán" cũng chỉ là một hình thức trả lương (Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành), nghĩa vụ tham gia BHXH không căn cứ vào hình thức trả lương mà căn cứ vào thời hạn của hợp đồng lao động. Nếu hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên thì vẫn phải tham gia BHXH (từ năm 2018 trở đi, hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên cũng phải tham gia BHXH)
 
Tiền lương đóng BHXH bao gồm cả các khoản bổ sung khác (ngoài mức lương và phụ cấp lương),vậy "khoản tiền do vượt năng suất" nếu là một dạng tiền thưởng, hoặc phụ cấp lương trả không cố định, tùy thuộc nào năng suất, hiệu quả công việc trong tháng để trả cho người lao động thì không đóng BHXH.
Hợp đồng lao động Khoán việc có được đóng BHXH hay không?           
             Hình ảnh minh họa: Hợp đồng lao động Khoán việc có được đóng BHXH hay không?
 
Theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:
 
“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”
 
Theo đó, nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 
 
“3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”
 
Về vấn đề đóng bảo hiểm y tế theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014:
 
“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
 
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
 
b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
 
..............”
Vậy, nếu hợp đồng lao động khoán việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; nếu hợp đồng lao động khoán việc có thời hạn dưới 3 tháng thì người lao động sẽ được trả số tiền bảo hiểm y tế tương ứng vào lương hàng tháng.
 
HươngPT
Chia sẻ