Chi trả chế độ thai sản nam giới được hưởng khi vợ sinh con

10:44 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Căn cứ luật BHXH năm 2014 điều 31, 34, 39 quy định về các chế độ nam giới được hưởng thai sản khi có vợ sinh con: Thời gian nghỉ và mức hưởng.
 Chi trả chế độ thai sản nam giới được hưởng khi vợ sinh con
Hình ảnh minh họa: Chế độ thai sản nam giới được hưởng khi vợ sinh con
 
Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: 
 
“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con
 
Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con. Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:
 
“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
 
a) 05 ngày làm việc;
 
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
 
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”
 
Về mức hưởng – quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: 
 
“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:
 
a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
 
b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;” 
 
Mức hưởng được tính theo công thức sau:
 
Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản/24 x số ngày được nghỉ.
 
Lưu ý: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có chồng bạn tham gia bảo hiểm xã hội và tham gia đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh thì được trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.
Chia sẻ