Biên bản thanh lý hợp đồng khi thuê xe ô tô

Biên bản thanh lý hợp đồng khi thuê xe ô tô được lập khi hai bên đã kết thúc thời gian thuê xe tư nhân, doanh nghiệp hoặc nhà nước được sử dụng rộng rãi.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

................, ngày ...tháng....năm........

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

 

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số................ tại.................. ......... Chúng tôi gồm:

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:................................................

Đại diện là Ông/Bà ....................................... Chức vụ:..........................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: ................................ Fax:.....................................................................

Mã số thuế: ............................... ............................................................................

Số tài khoản:.............................. Tại Ngân hàng:....................................................

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]: ..................................

Đại diện là Ông/Bà:....................................... Chức vụ: .........................................

Địa chỉ:...................................................................................................................      

Điện thoại: ................................ Fax:.....................................................................

Mã số thuế: ............................................................................................................

Số tài khoản: ............................. Tại Ngân hàng:....................................................

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

Thanh lý hợp đồng thuê xe:....................................................................................

Biển kiểm soát: ......................................................................................................

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:........................................................................

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:....................................

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan