Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư được sử dụng phổ biến hiện nay

Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư được dùng cho những ai có nhu cầu tặng cho chung cư hiện nay. Trong mẫu hợp đồng có ghi các điều khoản của cả bên tặng cho và bên nhận.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ

 

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ......, tại ….…………………… chúng tôi gồm:  

BÊN TẶNG CHO  (sau đây gọi là Bên A):

Sinh ngày: ...................................................................................................................................

CMND số: ......................... Do Công an: .................... Cấp ngày: ...........................................

Hộ khẩu thường trú:  ..................................................................................................................

Cùng vợ/chồng là: ......................................................................................................................

Sinh ngày: ...................................................................................................................................

CMND số: ......................... Do Công an: .................... Cấp ngày: ...........................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO  (sau đây gọi là Bên B):

 Sinh ngày: ..................................................................................................................................

CMND số: ......................... Do Công an: .................... Cấp ngày: ...........................................

Hộ khẩu thường trú:  ..................................................................................................................

Cùng vợ/chồng là:.......................................................................................................................

Sinh ngày: ...................................................................................................................................

CMND số: ......................... Do Công an: .................... Cấp ngày: ...........................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau: 

 

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 

Hiện Bên A đang có quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ .........., thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ..........

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .......... do UBND .......... thành phố Hà Nội cấp ngày .......... tháng .......... năm ...........

Thông tin cụ thể về quyền sử dụng đất nêu trên như sau:

Thửa đất được quyền sử dụng:

- Địa chỉ: ...........

- Diện tích: ........................ ( Bằng chữ: .................................. mét vuông )

- Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: .......... m2

- Sử dụng chung: .......... m2

- Mục đích sử dụng: ..........

- Thời hạn sử dụng: ..........

- Nguồn gốc sử dụng: ..........

- Tài sản gắn liền với đất:

..........

Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý tặng cho toàn bộ căn hộ nêu trên cho Bên B đồng thời Bên B đồng ý nhận toàn bộ căn hộ được tặng cho đó theo các Điều khoản sau đây:

 

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ

VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:

1. Bên A cam đoan:

- Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

- Căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A;

- Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, căn hộ nói trên không đem cho thuê, không cho mượn hay hứa bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn hoặc đặt cọc, uỷ quyền cho bất cứ một người nào khác; không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch;

- Vào thời điểm hiện tại, căn hộ nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;

- Đã thông báo, trao đổi rõ với Bên B về những ưu điểm, hạn chế của căn hộ là đối tượng của giao dịch này;

2. Bên B cam đoan:

- Những thông tin về quan hệ nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

- Công nhận những cam đoan của Bên A nêu trên là đúng;

- Bên B đồng ý nhận căn hộ được tặng cho nêu trên;

3. Hai bên cam đoan:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này.

- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 6

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 

Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng.

 

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký/ điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm Công chứng chứng nhận.

BÊN TẶNG CHO (Bên A)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan