Mẫu đơn xin đính chính thông tin sai trên Sổ đỏ mới nhất

Khi phát hiện ra có thông tin sai trên Sổ đỏ của gia đình, người dân cần dùng đến Mẫu đơn xin đính chính thông tin sai trên Sổ đỏ gửi lên Ủy ban nhân dân xã, phường, huyện...để đính chính thông tin sai sót.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:[1].....................................................................................................

Tên tôi là: …………………………Số CMND: ..............................................

Địa chỉ:[2]...............................................................................................................

Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] ....................................................

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ số 2

Đây là mẫu áp dụng trong trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Đính chính thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi:………………………………………………

Tên tôi là:……………………………….........................

Số CMTND/CCCD:…...........................………

Do Công an Tính/Thành phố:............................Cấp ngày...............................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:................................................................

Tôi xin trình bày lý do như sau: Tôi là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………………… do Ủy ban nhân dân .........................Cấp ngày:………………..

Khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra lại thông tin tôi đã phát ra sai sót ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

STT

Thông tin trên GCNQSDĐ hiện nay

Đề nghị sửa lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu làm căn cứ để xác minh thông tin gửi theo đơn này gồm có

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc đính chính thông tin về thửa đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận.

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

* Mục Kính gửi: Các bạn nêu rõ là đơn đề nghị gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện/tỉnh......

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan