Mẫu đơn đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Mời bạn đọc tham khảo và tải file Mẫu đơn đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại đây.

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

Mẫu 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ …………………. chính (hạng II) lên ……………… cao cấp (hạng I) 

Kính gửi: ..................................................................................

Đồng kính gửi: ........................................................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ..............................................................  Nam (nữ): .........................

Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ............................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: .............................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ..................................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ............................  mã s: ...............................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: .........................................

Hệ số lương hiện hưởng: ........ ngày tháng năm xếp: ......./...... /........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ .................. chính (hạng II) lên ............ cao cấp (hạng I) tại Công văn số ........ ngày ...............của ....... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá .....................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị ...................................................  xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ ...............................................................................................  chính (hạng II) lên ............. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. .................................................................5. .................................................................

6. .................................................................

........., ngày ..... tháng ..... năm ......

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2 :

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ …………………. chính (hạng III) lên ……………… cao cấp (hạng II) 

Kính gửi: ..................................................................................................

Đồng kính gửi: ........................................................................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ..........................................  Nam (nữ): .............................................

Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ............................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: .............................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ..................................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ....................................  mã s: .......................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: .........................................

Hệ số lương hiện hưởng: ..............................  ngày tháng năm xếp: ......./....../........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ............ (hạng III) lên ............ chính (hạng II) tại Công văn số ......... ngày ......... của .......... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị ...............................  xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ        (hạng III) lên ......................................................... chính (hạng II).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

  1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................

6. ...............................................................

........, ngày ...... tháng ...... năm ........
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Văn bản liên quan